බුද්ධ දේශණාව

"බෞද්ධයාට, බොජ්ජංග ධර්ම හැර, තපෝ ගුණය හැර, නිවන හැර වෙනත් සුවයක් මා නොදකිමි."

වෙබ් අඩවියේ සංකේතයෙන් පෙන්වන දහම් අරුත PDF Print E-mail


1. නෙළුම් මල්: නෙලූ+උම-නෙළුම. උම කියන්නෙ මවටයි. ආරය‍න්ගේ මව නම් අමා මෑණියන් හෙවත් බුදු පියාණන් වහන්සේයි. නෙළුම් මල් හතරෙන් පෙන්වන්නෙ සෝවාන්, සකෘදගාමී, අනාගාමී, අරිහත් යන ඵල හතරයි.

2. යතුර: අවිද්‍යාවරණය විවෘත කරගෙන නිවනට ළඟාවීම හෙවත් විද්‍යාවට පත්වීම පෙන්වයි. බුදුන්ගේ ධර්මය තුළින් මතුවන ඵල හතරෙන් අවිද්‍යාවේ අවස්ථා හතරක් බිඳහරියි. යතුරු හතරෙන් පෙන්වන්නෙ මෙයයි.

3. ධර්ම චක්‍රය: අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන ගමනක් පෙන්නුම් කරයි. එනම් අරිහත් ඵලයෙන් පසු පිරිනිවන් පාන තෙක් අරිහතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවයයි. චක්‍රයේ දැති නැති බවින් පෙන්වන්නේ දුක්ඛ නිරෝධය කරගන්නා පුද්ගලයාගේ අකම්ප්‍ය භාවයයි. රෝදයෙන් ගමන පෙන්වන අතර අරිහත් ඵලයෙන් පසු ජීවිත ගමන අවසානය දක්වා ශාන්ත ගමනක් හෙවත් අකම්ප්‍ය ගමනක් පෙන්වයි.

ඇතුළතින් ඇති ගරාදි අටෙන් පෙන්වන්නේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි.

 
RocketTheme Joomla Templates