පටිච්ච සමුප්පාදය එදි‍නෙදා ජීවිතයට Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

එදි‍නෙදා ජීවිතයෙදි අපට විදින්නට සිදුවෙන සැප සහ දූක් වේදනා ගෙන දීමට හේතු වෙන කරුනූ කාරනා පටිච්ච සමුප්පාදය (හේතු ඵල ධර්මය) ඇසුරින් දැන ගමු.

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.