අපි දෙන පින් ඒ ඒ අයට ලැබෙන්නෙ කොහොමද ? Print
Monday, 29 November 2010 00:00

"මහා වැස්සක් වහිනකොට ඇල දොල ගංඟා පිරි, ඒ වැටෙන වැහි බිඳු  මහ මුහදට යන්නා සේ, අප එල්ල කර දෙන පිංපෙත් අදාල ඥාති ප්‍රේත ආදින් කරා ගමන් කරයි" යන බුද්ධ දේශනාවට අනුව,  

එය එසේ වන්නෙ කොහොමද? ඒ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වන්නෙ කොහොමද ? ධර්මානූකූලව දැනගමු.

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.