බුද්ධ දේශණාව

"බෝධින්වහන්සේට කරන පූජාවල්, මා හට කරන පූජාවන් හා සමානයි"

තිසරණය PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

මෙතෙක් කල් අපි දැනගෙන හිටිය, නිතර ඇසෙන්නට ලැබෙන,

මම බුදුන් සරණ යමි !

මම දහම් සරණ යමි !

මම සඟුන් සරණ යමි !

යන පද වැලේ සැඟවුණු ලෝකොත්තර අර්ථයක් තියෙනවද ?

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.
 
RocketTheme Joomla Templates