බුද්ධ දේශණාව

"යමක් ඇසුරු කරන විට රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය වන බව දැනේ නම් එය බුද්ධ දේශණාව ලෙස ගන්න"

අලෝභය අද්වේශය අමෝහය ලෞකික සහා ලෝකොත්තර වශයෙන් හඳුනා ගනිමු PDF Print
Monday, 22 November 2010 00:00

අර්‍යමාර්ගය සම්පූර්ණ කරන කුසල මූල පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව "ඒවමෙතස්ස ධම්මානං සමුදයෝ හොති" යනුවෙන්,  මුල්වන්නෙත් අලෝභයයි , අද්වේශයයි අමෝහයයි. ඒ වගේම  කෙලෙස් සහිත සුගතියේ උප්පතියට හේතුවන නමුත්  "ඒවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්න්ධස්ස සමුදයෝ හොති" යනුවෙන් දුක්ඛක් සක්න්ධයක් ඇති ජාතියක් උරුම කරන්නෙත් අලෝභයයි , අද්වේශයයි අමෝහයයි. මින්  ලෞකික සහා ලෝකොත්තර වෙනසක් නැතිනම්  එක මාර්ගයකින් දුකේ කෙළවරත් අනෙක් මාර්ගයේ දුකත් උරුම කරයිද ?

ගැටළුව ලෙහාගමු මේ මනරම් දහම් දෙසුමට සවන් දෙමු.

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.
 
RocketTheme Joomla Templates