ආස්වාදය ඇත්තේ කොහේද ? Print
Wednesday, 24 November 2010 00:00

වම් අතයි දකුණු අතයි වේගෙන් එකට ගැටීමට සැලැස්සුවාම එයින් ශබ්දයක් පිට වෙනවා. වම් අතයි දකුණු අතයි එකට ගැටීම නිසා ඇති වූ ශබ්දය තිබුනේ, වම් අතේද .. නැතිනම් දකුණු අතේද කියලා ඇහුවොත් අපි දෙන උත්තරේ මොකද්ද ?

මේ ධර්ම දේශනාවට සවන් දී උත්තරය හොයා ගමු.

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.